ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในน้ำเสีย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว คณะบริหารศาสตร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและการโค้ดดิ้ง (Coding) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว คณะบริหารศาสตร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »