สถาบันวิจัยและพัฒนา มกส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

สถาบันวิจัยและพัฒนา มกส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

          วันที่  23 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาโปงลาง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562

          รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน  กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องมาจาก งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยนั้น เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากบุคลากรที่ยังไม่เคยทำวิจัยหรือเคยทำบ้างแต่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำผลการวิจัยไปเขียนเป็นบทความเพื่อนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ ดังนั้น เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบและกิจกรรมนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ทางด้านการเขียนบทความวิจัยกับวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาความก้าวหน้าด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้มีคณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรให้ความรู้

[ngg src=”galleries” ids=”79″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin