มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin