Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

       วันนี้(๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ติดราชการ ณ กรุงเทพมหานครฯ มอบหมายให้นายพัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรบรรยายจากจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ …..การจัดโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และรู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

[ngg src=”galleries” ids=”72″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin