นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC๒)” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คว้า 9 รางวัล ในการประชุมวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC๒)” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน

ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฎเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้รับรางวัล จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้
รางวัล Very Good Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1)โมเดลจำลองภาพ 3 มิติ เมืองฟ้าแดดสงยาง ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 
ผู้วิจัย นางสาวจารีรัตน์ ทุมละฉายา และนางสาวสายธาร มาลาสิทธิ์
2)ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยใบหน้า 
ผู้วิจัย นายสุรชาติ ชัยกิจสุนทร และนายสัทพงศ์ ปัจฉิมา
รางวัล Good Award จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
1) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้วิจัย นายวิษณุ ศรีโยธา
2)การนำเสนอโมเดลห้องพักโรงแรมในรูปแบบ 3 มิติ 
ผู้วิจัย นางสาวขวัญชนก สุมามาร และนางสาวจินดารัตน์ ไตรยวงค์
3)การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การเลือกซื้อสินค้าขิงร้านเซเว่นอิเลฟเว่นราชมงกาฬสินธุ์ 5549 โดยใช้เทคนิคเหนือมข้อมูล 
ผู้วิจัย นางสาวดลยา ลาดหนองขุ่น และนางสาวรุ่งศิริ กันหากุน
4)การวิเคราะห์กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยเทคนิคโพรเซสไมมิ่ง 
ผู้วิจัย นางสาวอกิชญา สินประภา และนางสาวดารารัตน์ ปรีเลขา
5)การออกแบบและพัฒนาธีม และสติกเกอร์นิยมไทยสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันไลน์ 
ผู้วิจัย นายพนิต เนื่องชุมพล และนายวนราช ฤกษ์ไชย
6)การออกแบบและนำเสนอสื่อมัลติมีเดียสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในรูปแบบ 3 มิติ ผู้วิจัย นางสาวสร้อยสุดา ศรีวรรณา และนางสาวปาริชาติ การวิจิตร
7)การพัฒนาสติกเกอร์แอนิแมชัน หนอนบุ้งที่เป็นเอกลักษณ์และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ สติ๊กเกอร์ไลน์ 
ผู้วิจัย นางสาวต้องตา ศรีราเจือ

[ngg src=”galleries” ids=”63″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin