มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เพ็ญสิริ ภูวรกิจ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เพ็ญสิริ ภูวรกิจ รองคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin