อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร  ตามโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

         วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร  ตามโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจรับรอง ประกอบด้วย
1. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ
2. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อนุกรรมการ
3. รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อนุกรรมการ
4. นายอภิชาติ ล้ำเลิศพงศ์พนา อนุกรรมการ

[ngg src=”galleries” ids=”62″ display=”basic_thumbnail”]

5. นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin