Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านดงน้อย ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาร่วมกับชุมชน ในการวิจัยด้วยจัดการความรู้ จัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อต่อยอดให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของหลักสูตรและบุคคลภายนอกต่อไป

[ngg src=”galleries” ids=”59″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin