Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท Pay Out Japan CO., Ltd., Japan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ความพร้อมในการทำงานและในกรณีที่ประสงค์ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ Pay Out Japan CO., Ltd., Japan โดยมี Mr.Sato Kenji เป็นตัวแทนลงนามอีกฝ่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในครั้งนี้ 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสหกิจนานาชาติ ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิต ด้านการเป็นศูนย์ประสานงานโครงการฯ การพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่น สำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานที่ประสงค์ ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และการทดสอบสมรรถนะในการทำงาน และด้านอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

[ngg src=”galleries” ids=”58″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin