คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สร้างหมู่บ้านต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มุ่งเน้นชุมชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  โดยมี อาจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการตรวจสุขภาพสารเคมีในเลือดของชาวบ้านในชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดปริมาณการใช้สารเคมี ด้านการสร้างตลาดออนไลน์และสามารถนำไปใช้ในการขายสินค้าของชุมชน รวมไปถึงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำในชุมชน โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๖๐ คน ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  ชาวบ้านหนองน้อย และบ้านท่างาม ในการจัดกิจกรรม มีทั้งสิ้น ๔ ด้าน ได้แก่

๑) กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

๒) กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

๓) กิจกรรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๔) กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยได้รับความร่วมมือในการจัดโครงการเป็นอย่างดี ในการจัดโครงการในครั้งนี้ จะได้มีรอบติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้อีกด้วย

[ngg src=”galleries” ids=”48″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin