มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เผยแพร่และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ : การลำทำนองกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดโรงสีกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ : การลำทำนองกำฬสินธุ์ โดยในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขชัย เจริญไวเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม  ในเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. มีการจัดเสวนา เรื่องส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ “การลำทำนองกาฬสินธุ์” โดยวิทยากร

          – นายบุญมี ไชยขันธุ์(หมอล าบุญมีน้อย เสียงทอง)           – นางสมัย ทรัพย์สิงห์ (หมอล าพิศมัย เพชรลมโชย)           – นายพรชัย ถิตย์เจริญ (หมอล ายอดชาย เจริญศิลป์) 

     – อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ พรดอนก่อ
          – อาจารย์ทรงวุฒิ พรกุณา
ผู้ดำเนินรายการเสวนา โดยอาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล ในวันดังกล่าวยังมีการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อีกด้วย

[ngg src=”galleries” ids=”43″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin