Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนิการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๒  รองศาสตราจารย์สุพรรณ  สุดสนธิ์  รองอธิการบดี ผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายและวางแผนหน่วยงาน  กล่าวว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          ๑. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อันประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และ ผู้บริหารสถาบัน/สำนัก ได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาหรือแนวทางการขับเคลื่อนคณะ/ สถาบัน/ สำนัก ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๗๘ คน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม เอ โรงแรมเดอะโบนันซ่า เขาใหญ่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          ๒. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วนงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๓. ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

            รองศาสตราจารย์สุพรรณ  สุดสนธิ์ เผยว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการจัดโครงการในครั้งนี้ คือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

[ngg src=”galleries” ids=”42″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin