Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัญชัน งานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวด Infographic รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  โดยนายจรยุทธ ภูกิ่งหินหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า 

          1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันการเสพติดรายใหม่ ไม่ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายในสถานศึกษา

          2 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้กับนักศึกษา และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

          3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองจากยาเสพติด โดยใช้สื่อ Infographic ในการเข้าถึง และกระตุ้นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาทุกคณะ โดยได้เชิญวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถ คือคุณวีรพล คำสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ และคุณปิยะ สร้อยอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันดังกล่าว  กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการประกวด Infographic รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ชนะการประกวดยังได้รับเงินเป็นรางวัลตอบแทนอีกด้วย 

[ngg src=”galleries” ids=”39″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin