Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom อาคารฟ้าแดดสงยาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) พร้อมบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนในคณะมีส่วนร่วมช่วยกันระดมความคิด และมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมถึงทิศทางในการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การบริหารงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงาน และในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคหรือแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”

ภาพ : วีรพล คำสุวรรณ 

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#

KSU#KalasinUniversity

#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin