สวทช.จับมือ ม.กาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพสิ่งทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์ ยกระดับการผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับช่างทอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับการผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในพื้นที่บ้านโพนแพง อำเภอคำม่วง และบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัยโดยมี ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์เป็นวิทยากรโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการได้นำเทคโนโลยี “เอนไซม์การฟอกโปรตีนไหม” และการย้อมสีจากวัสดุท้องถิ่นให้มีความคงทนต่อแสง การซักล้าง สารเคมีและการเสียดสีโดยมีช่างทอร่วมอบรมพื้นที่ละ 50 คนรวม 100 คน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานราชการในแต่ละพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี จากการประเมินการอบรมครั้งนี้ช่างทอยอมรับนวัตกรรมในระดับดีมากอันจะนำไปสู่การพัฒนาผ้าทอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin