Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธิดาวรรณ  ยนต์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งนายเดชา บุ่งอุทุม  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการว่า การจัดดครงการฯในครั้ง 

          1. เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ตสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภา

          2. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง

          3. เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

การดำเนินการจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ  สร้อยอุดม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

[ngg src=”galleries” ids=”38″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin