ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ในกิจกรรม 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร พัฒนาบุคลากรสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการสร้างจิตสำนึกรัก และอนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยากรท้องถิ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆทั่วทั้งประเทศต่อไป การอบรมนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น จำนวน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 โดยมีหน่วยงาน มีบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร นครพนม เลย มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย และนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 จาก อพ.สธ. ส่วนกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี ข้าราชการบำนาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนูเดือน สาระบุตร และ นางสาวอภิญญา ภูมิสายดอน จากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นการมุ่งพัฒนาบุคลากรสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการสร้างจิตสำนึกรักและอนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยากรท้องถิ่น ให้มีความรักความ หวงแหน และเห็นคุณค่า เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พืชพรรณ รวมไปถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin