Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งมี ดร.อัจฉรา ชุมพล รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการว่า เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อหรือออกสู่สถานประกอบการ ไห้เตรียมความพร้อม และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเอง ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมในครั้งนี้ด้วย การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีการอภิปราย โดยศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวชนภรณ์ ณ กาฬสินธุ์ ตำแหน่ง วิศวกรการผลิต บริษัท แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และนายพุทธคุณ ภูชะอุ่ม ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา จังหวัดยโสธร บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่วิศวกร และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกร กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรุ่นพี่มอบเกียร์รุ่นให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และกิจกรรมอำลารุ่นพี่ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin