Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายในสถาบัน ปีการศึกษา 2561 วันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงานการจัดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันทธิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการว่า
1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและคณะในการกำหนดทิศทางการทำกิจกรรม นักศึกษาที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
2 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษาและปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาด้านการทำกิจกรรม
3 เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญของการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาด้านบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและรู้จักการวาง แผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับวิทยากรที่เชิญมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ คุณจิราภา นาครินทร์ มาตรา นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

[ngg src=”galleries” ids=”29″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin