Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา อารยเกษตร (นางอุไลย์ ทบวัน) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดตลาดโคก หนอง นา Green Market อำเภอเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และออกบูธสินค้าเกษตร โดยมี นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงาน การจัดงานในครั้งนี้ นางอุไล ทบวัน ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอกมลาไสย หัวหน่าสวนราชการทุกส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโคก หนอง นา อารยเกษตร ที่มีความสามารถและศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป การนำนวัตถกรรม และองค์ความรู้มาต่อยอด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด ยึดแนวนโยบาย “ตลาดนำ นวัตถกรรมเสริม” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา อารยเกษตร นางอุไลย์ ทบวัน จัดเป็นตลาดโคก หนอง นา Green Maket ในรูปแบบตลาดนำ นวัตถกรรมเสริม มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป จำนวน 20 บูธ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีอำเภอกมลาไสย 10 บูธ อาหารพื้นถิ่น 10 บูธ บูธของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 1 บูธ ปลูกต้นไม้จำนวน 72 ต้น โยน EM Ball สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin