คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ เปิด“อาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชน และ (MOU) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. ที่ อาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชน และร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างพร้อมเพียง ในการนี้ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และอีกฝ่าย นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมกันในการบริการสุขภาพในอาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชนให้แก่ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมกันฝึกเสริมทักษะด้านการบำบัดโรคเบื้องต้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปภาพ/ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin