สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง คณะนักวิจัย มหาวิทย่าลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในการนี้ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการและภาพอนาคตภูมิทัศน์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติฯ การชี้แจงรายละเอียดและนำเสนอแนวคิดการออกแบบโครงการ(Conceptual design) และการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นตลอดจนการสรุปผลการนำเสนอ โดยรศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าโครงการ พร้อมคณะนักวิจัย โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวนทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วย เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายสื่อมวลชน .ผศ.ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญคือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดการประชุมเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ ตลอดจนการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการเพื่อนำผลการศึกษามาดำเนินการออกแบบโครงการฯ ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ภาพ : วินัย ชุ่มอภัย

ข่าว : หงษ์ฟ้า คำยศ .

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin