Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาการลงทุนพื้นฐานในหุ้นและกองทุนรวม หัวข้อสัมมนา “พื้นฐานการลงทุนในหุ้น การออมผ่านกองทุนรวมWorkshop การใช้งาน Streaming การลงทุนในหุ้น-กองทุนรวม ขั้นพื้นฐานและ Workshop” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณลดาวัลย์ อึ้งพงศ์เพ็ชร์ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น คุณพิชญานันทน์ สุวรรณธาดา และคุณทอฝัน จันทร์สม ผู้แนะนำการลงทุน โดยมีบุคลากร และนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คนภาพ

/ข่าว : น.ส.ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin