ศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพฯ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ( CAD) ระดับ 1 และสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี ระดับ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในตำแหน่งประธานคณะอำนวยการศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนายประสพสุข ทาเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการทดสอบฯ ผู้เข้าร่วมทดสอบประกอบไปด้วย สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(CAD) ระดับ 1 จำนวน 22 คน และสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี ระดับ 1 จำนวน 23 คน การทดสอบในครั้งนี้ การทดสอบภาคความรู้ที่ทดสอบผ่านระบบ E-TESTING ซึ่งเป็นระบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาคความสามารถ ผู้ทดสอบต้องผ่านการทดสอบทั้งสองส่วน โดยมีคณะกรรมการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นกรรมการทดสอบด้วย สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ระดับ 1 คณะกรรมการประกอบด้วย นายประทีป บุญครอง ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรพ ขันธิรัตน์ ดร.ไทยทัศน์ สุดสวนสี และคณะกรรมการสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี ระดับ 1 ได้แก่ นายประสิทธิ์ ศรีเทพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอนุชา ศรีบุรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ โตอ่อน ดำเนินการทดสอบในครั้งนี้#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity#งานสื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin