ม.กาฬสินธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารจัดการเชิงพื้นที่ Area Development Manager เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ วัดดงสวาง บ้านดงสวาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารจัดการเชิงพื้นที่ Area Development Manager เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ นำเสนอโมเดลแก้จน (Operating Model : OM แต่ละพื้นที่ ศึกษาดูงานพื้นที่แก้จนการเชื่อมโยงโมเดลแก้จน เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าการผลิต (Pro-poor value chain) โดยตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดดงสวาง-จันทร์เจริญ ตำบลสงเปลือย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin