Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีตำรวจภูธรลำปาว ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลภูดิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในงานพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin