Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ KSU201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) งานสื่อสารองค์กร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ” โดย รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจำนวน 50 คนการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กรเชิงรุก โดยการทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอ โดยใช้แอปพลิเคชันในการตกแต่งภาพและคลิปวีดีโอได้ อบรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพิ่มศักยภาพการผลิตสื่อให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin