Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องไดโนมินิเธียร์เตอร์ คณะบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางการตลาด โดยมี ดร.สุรีรัตน์ เมืองโคตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ 
โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ และดร.ดารณี เกตุชมภู ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ 
ซึ่ง
บรรยาย ในหัวข้อ Disruptive Marketing (การตลาดที่เปลี่ยนตลาด/ การตลาดเปลี่ยนโลก) และการใช้งาน ICT เป็นเครื่องมือช่วยการตลาดและการขาย (ICT smart technology tools for sale and marketing)

[ngg src=”galleries” ids=”25″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin