คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ประกอบพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงขึ้น)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ประกอบพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงขึ้น) จัดโดยงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชาสักการะ กราบไหว้ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เพื่อขอพรให้ปกปักรักษาคุ้มครองและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน การศึกษาตลอดจนความราบรื่นในการใช้ชีวิตตลอดไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin