Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ฉนวนกาซ่า” โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการ “ฉนวนกาซ่า” โดย อ.เชาวฤทธิ์ เตยขาว ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็ง และเพื่อเป็นการขับเคลื่อน พื้นที่การเรียนรู้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ยกระดับการพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นรวมทั้งการเรียนรู้ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สำหรับผู้คนทุกช่วงวัย และกิจกรรม “ลานสีสันธุงศิลป์ เช็คอินอุโมงธุง” จากคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลานสีสันธุงศิลป์ จนเกิดผลงานจากการผสมผสานศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและน่าสนใจ เพื่อเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้อันเป็นอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสาน #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin