Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างคณะ ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงพลังของกองเชียร์และผู้นำเชียร์ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin