ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ .จำนวน ๑๕ ท่าน ดังนี้ ๑. ศาสตราจาย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ๒. นางพิไรรัตน์ บริหาร ๓. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง ๔. นายบริสุทธิ์ ไชยทองศรี ๕. รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ๖. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ๗. นายวันชัย รุจนวงศ์ ๘. นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธุ์ ๙. นายเกริกพงษ์ เกสรทอง ๑๐. นายจเร พันธุ์เปรื่อง ๑๑. นายนิมิตร งามยิ่งไพศาล ๑๒. เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ๑๓. นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป ๑๔. นายเลิศบุศย์ กองทอง ๑๕. นายวินัย วิทยานุกูล .ประกาศราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/15023.pdf.#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin