Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา “กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 5” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา และสำหรับการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 5” จัดขึ้น ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาภายในคณะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านการออกกำลังกาย ด้วยเกมส์กีฬา และส่งเสริมให้นักศึกษาภายในคณะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษารุ่นน้อง ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 9 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย,วิชาเอกคอมพิวเตอร์,วิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ,วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป,วิชาเอกาคณิตศาสตร์,วิชาเอกการประถมศึกษา,วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกเกษตรศาสตร์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin