Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดค่ายวิชาการเพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานเครือข่าย ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นางเฉลิมขวัญ หล่อตะกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดค่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมค่ายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ดร.จักรินทร์ ตรีอินทอง รองคณบดีงานวิชาการและวิจัยฯ โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมจำนวน 16 โรงเรียน ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมค่าย ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การจัดค่ายวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษามีทักษะทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin