Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 9:30 น.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ โดยช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์ร่วมเวทีเสวนาพหุภาคีระดับจังหวัด “ก้าวต่อไปของการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (Next Step) เสวนาการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่ให้ภาครัฐภาค ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นนำไปสู่แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดให้มีคุณภาพต่อไป#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin