ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมวางแผนงานพัฒนาและการยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการ ”การพัฒนาและการยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด แบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม และในการประชุมในครั้งนี้มีการกล่าวรายงานการดำเนินการของ นายถนอมสิน พลลาภ (นักวิจัยทีมกลาง) กล่าวรายงานทิศทางและการเคลื่อนงาน SRA ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม และคณะวิจัย กล่าวรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการทีมวิจัยกลาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin