ม.กาฬสินธุ์ สืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.พ.๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมทำบุญบริจาคข้าวเปลือก(เหนียว) ในงานบุญคูนลานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรี สู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสามารถบริจาคได้ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ เต็นท์รับบริจาคข้าวเปลือก
หน้าลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดการ
…………………………………………………
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับบริจาคข้าวเปลือก ณ บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๐ น. พิธีสู่ขวัญข้าวคูนลาน
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระแม่โพสพ ด้านหน้าปราสาทรวงข้าว
– ประธานในพิธี จุดเทียนมงคล
– พราหมณ์ประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวคูนลาน
เวลา ๑๘.๔๐ – ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการฯ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
– ประธานในพิธี เข้าประจำที่แท่นพิธี เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
– ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน
– ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. สมโภชงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ
โดยวงโปงลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ชมรมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางไปวัดเศวตวันวนาราม 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่ปราสาทข้าว ณ วัดเศวตวันวนาราม 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แห่ปราสาทรวงข้าวร่วมกับชุมชนตำบลเหนือ 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว วัดเศวตวันวนาราม
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin