Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณวนิดา ธีระกิจมานันทชัย กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนามบริษัทศาลาแดง จำกัด ซึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หรือร่วมพัฒนาบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี ให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี ต่อไป #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มกส. #KSU#KalasinUniversity+30

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin