ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 2 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเตรียมการรับเสด็จฯ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ณ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และทรงเปิดอาคารพุทธญาณรังษี มหาบารมี ประชานาคูสามัคคีนุสรณ์ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin