Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ประชุมหารือด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนอนุกูลนารีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือด้านวิชาการ ร่วมกับ นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐานิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี และคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันในการพัฒนาด้านงานวิชาการร่วมกัน#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin