Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางเบญจวรรณ ริทเทอร์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ พระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 นางเบญจวรรณ ริทเทอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา บำรุงและบูรณะวัดกลาง พระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,320 บาท และนางเบญจวรรณ ริทเทอร์ ได้มอบเงินบำรุงด้านการศึกษา ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในด้านการศึกษาต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin