ม.กาฬสินธุ์ ร่วมหารือกับผู้บริหาร บริษัท CP All เรื่อง การจัดการศึกษาแบบรับประกันการได้งาน (Job Quaruntee Education) และเข้าร่วมงานสัมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี รุ่นที่ 8

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมหารือกับ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร คุณโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักประสานรัฐกิจ และ คุณเอเชีย เนตรคำ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักประสานรัฐกิจ หารือกับผู้บริหาร เรื่อง การจัดการศึกษาแบบรับประกันการได้งาน (Job Quaruntee Education) และเข้าร่วมงานสัมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี รุ่นที่ 8 หัวข้อ “Education Changing The Way By Innovation” ณ Wanda Grand Ballroom A ชั้น 5 โรงแรม Best Western Plus กรุงเทพฯ#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin