สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์และเครือข่าย ร่วมกับม.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีพหุภาคีระดับจังหวัด เสวนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเปิดเวทีพหุภาคีระดับจังหวัด เสวนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์แบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ ACCESS SCHOOL ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน ร่วมงานและร่วมเวทีเสวนา เป็นจำนวนมาก นายอุทัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการการจัดกิจกรรมในครังนี้ เพื่อเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม และเป็นการสื่อสารผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจ.กาฬสินธุ์ต่อสาธารณะนายอุทัยกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเวทีพหุภาคีระดับจังหวัด “เสวนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์” ภายใต้โครงการ ACCESS SCHOOL “ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน” ในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ในการสร้างความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภาคประชาสังคม ที่นำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนฐานทรัพยากรที่แตกต่าง ในการร่วมเสวนาเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษา จ.กาฬสินธุ์ ที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและสถานศึกษาเครือข่ายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากกว่าที่ผ่านมาอีกด้วย#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#KSU#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin