Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสูงยาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPExโดยในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ผศ.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรีกรรมการ ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ในครั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีคุณค่า จะได้นำไปเพื่อดำเนินการและพัฒนาสำนักงานอธิการบดีต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin