Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) คณะศิลปศาสตร์ได้จัดปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอรายงานผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อๆไป ในวันดังกล่าวยังมีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “วิถีการทำงานในยุค disruptive จากประสบการณ์ภาครัฐ และเอกชน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พันจ่าตรีสำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และ คุณสุชญา บุญสร้อย ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรม ลาโค่ เขาใหญ่ เอ ชาเทรียม คอลเล็คชั่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin