Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ วัดบ้านถ้ำปลา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดแบบร่วมมือด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการวิจัยย่อยที่ดำเนินการในพื้นที่สหัสขันธ์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสร้างสรรค์ จากเฮือนสู่ห้างด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตรและพลังงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” ลงพื้นที่ชุมชนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2566 โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่าง มหาวิทยาลัย ท้องที่ ท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน อีกด้วย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin