Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่วิจัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report)” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิทยากร นายถนอมสิน พลลาภ ชี้แจงวัตถุประสงค์และกระบวนการอบรม และระดมความคิดเห็นสะท้อนบทเรียนจากการเขียนรายงานวิจัยฯ ของนักวิจัยพื้นที่ (จุดเด่น-ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ) นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก สะท้อนมุมมองต่อ การวิเคราะห์การเขียนรายงานการวิจัย จากนักวิจัยกลาง นำเสนอระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (DSS) ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการจัดทำรายงานการวิจัย และ นางอรอนงค์ วิจิตรสุนทร แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการเขียนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อติดตามและสรุปทบทวนการดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่วิจัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (Interim Report) แก่นักวิจัยโครงการฯ ให้นักวิจัยเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและสามารถสื่อสารพลังการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin