Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาหมอลำสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีตัวแทนหน่วยงานร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน สมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดให้มีการสัมมนาหมอลำสองฝั่งโขง ไทย-ลาว เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำสองฝั่งโขงกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน การแสดงหมอลำพี่น้อง สปป.ลาว ณ กองละครแห่งชาติ แขนงละครลำ กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกิจกรรมเข้าพบท่านทูต ประชุมหารือ แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ณ สถานเอกอัครราชทูต เวียงจันทน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin