Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเวทีสรุปข้อมูลสถานการณ์และต้นทุนทางคุณธรรมจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดกิจกรรมเวทีสรุปข้อมูลสถานการณ์และต้นทุนทางคุณธรรมจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการจัดทำข้อมูลสถานการณ์และต้นทุนทางคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลด้านคุณธรรม จากภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ ที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมีเครือข่ายฯ เข้าร่วมมากกว่า 60 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญคือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดทำแผนการดำเนินงานและเครื่องมือการเก็บข้อมูลสถานการณ์และต้นทุนทางคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์) ซึ่งการเปิดเวทีสรุปข้อมูลฯ ครั้งนี้เป็นการวบรวมข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากเครือข่ายธุรกิจ เอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา ศาสนา ประชาสังคม และเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านคุณธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบในปี 2568

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin