Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาหาวิทยาลัยฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับมอบทุนการศึกษา 50,000 บาท และเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ 200,000 บาท จากธนาคารออมสิน และมอบทุนการศึกษาให้กับผลงานการประกวดนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Prototype to company กิจกรรมประกวด Smart startup Compant by GSB Startup ประจำปี 2666 มีรายชื่อดังนี้- นางสาวนพณัช นิราษ- นางสาวสุรีย์มาศ ราศา- นางสาวจิรดา วรรณสังข์- นางสาวชนาภรณ์ เอกพันธุ์- นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมศรีชอบ- นางสาวปริชาติ มินยะกากี- อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมทีม อาจารย์นิศากร สรรพเลิศ- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ว่าที่ ร.ต.อนุชา ศรีบุรัมย์ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินกองทุนหมุนเวียนในการจัดตั้งและบริหารธุรกิจของทีม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin